Turbo Pascal

 

1,
           Vytvorte program, ktorý bude výberom z Hlavnej ponuky riešiť nasledovné úlohy:
- eurokalkulačku (prepočet obidvoma smermi)
- riešenie kvadratickej rovnice
- nakreslenie obrázka - scenéria mesta
- grafické vyhodnotenie hodu kockou (histogram)
- koniec programu
 
Po spustení programu sa zobrazí úvodná obrazovka, ktorá bude obsahovať názov školy, šk.rok, meno a priezvisko, triedu a hlavnú ponuku programu.
 
 
 

2,

            Vytvorte program na zadanie matice 4x3 a realizáciu ERO v nej.

 
Požiadavky:
- hlavný program zobrazí úvodnú obrazovku, ktorá bude obsahovať názov školy, šk.rok, meno a priezvisko, triedu a ponúkne 
základné MENU:  A) Zadanie matice,
B) Výmena riadkov matice,
C) Násobenie riadka matice nenulovým číslom,
D) Pripočítanie k-násobku riadka matice, k inému riadku,
E) Koniec,
- zadanie matice a ERO budú realizované ako samostatné procedúry,
- Po zrealizovaní každej operácie bude nasledovať výpis matice.
 
 
3.
            Napíšte program, ktorý predvedie riešenie zvolenej úlohy z ponuky úloh (modelovanie náhodných javov - pravdepodobnosť narodenia syna, overenie pravdepodobnosti "ľaváckeho manželstva", "šejk v oáze", šifrovanie...)
 
Po spustení sa okrem hlavičky (názov školy, šk.rok, meno a priezvisko, trieda) zobrazí zadanie úlohy a hlavná ponuka-voľba, či chceme zobraziť výstižný a zrozumiteľný popis riešenia (algoritmus riešenia), alebo spustí samotné riešenie (modelovanie javu), prípadne koniec programu.
Program bude ukončený iba výberom tejto možnosti z hlavnej ponuky.

 

 

Stiahnuť všetky súbory